ColinOL

A Small Website

用户工具

站点工具


wiki:link

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
wiki:link [2019/08/05 17:45]
colin [未分类]
wiki:link [2019/08/16 17:43] (当前版本)
colin [搜索]
行 203: 行 203:
  
 ===== 酷站 ===== ===== 酷站 =====
-==== 搜索 ====+==== 搜索/​导航 ​====
   - DuckDuckGo 保护隐私的搜索引擎 https://​duckduckgo.com/​   - DuckDuckGo 保护隐私的搜索引擎 https://​duckduckgo.com/​
   - Wolfram 问题搜索引擎 http://​www.wolframalpha.com/​   - Wolfram 问题搜索引擎 http://​www.wolframalpha.com/​
行 212: 行 212:
   - 维基百科 https://​www.wikipedia.org/​   - 维基百科 https://​www.wikipedia.org/​
   - Wikiwand(内容同维基百科,阅读友好化) https://​www.wikiwand.com/​ [[https://​www.wikiwand.com/​zh/​%E9%87%91%E5%89%9B%E5%9E%8B%E8%AD%B7%E8%A1%9B%E8%89%A6|例]]   - Wikiwand(内容同维基百科,阅读友好化) https://​www.wikiwand.com/​ [[https://​www.wikiwand.com/​zh/​%E9%87%91%E5%89%9B%E5%9E%8B%E8%AD%B7%E8%A1%9B%E8%89%A6|例]]
 +  - 创造狮 http://​chuangzaoshi.com/​
  
 ==== 未分类 ==== ==== 未分类 ====
wiki/link.txt · 最后更改: 2019/08/16 17:43 由 colin